ورزش پیلاتس برای کاهش وزن

ورزش پیلاتس برای کاهش وزن


توجه به ماهیت آرام تمرینات پیلاتس، اغلب موجب نادیده گرفتن تاثیرات کالری سوزی این فعالیت ورزشی می شود.درصورتی که اگر به صورت منظم و با شدت کافی انجام شود ،می تواند به طور قابل توجهی موجب کاهش وزن و سوزاندن کالری شود. بسته به شدت ، توان و درجه مفید بودن کلاسهای پیلاتس ،این ورزش