مانتو مشکی گلدوزی شده

مانتو مشکی گلدوزی شده


تن خور مانتو مشکی با گلدوزی گل و برگ مانتو مشکی گلدوزی شده طرح گلدوزی بر روی مانتو مشکی طرح گلدوزی بر روی مانتو مشکی نمای پشت تن خور مانتو مشکی با گلدوزی  طرح گلدوزی بر روی مانتو مشکی منبع:Desigual

مدل مانتو سفید گلدوزی شده

مدل مانتو سفید گلدوزی شده


مانتو سفید با گلدوزی گل و پروانه روی آستین و جلوی مانتو مدل مانتو سفید گلدوزی شده مانتو سفید با گلدوزی گل و پروانه روی آستین و جلوی مانتو مانتو سفید گلدوزی شده با گل های درشت و پروانه نمای پهلو مانتو سفید گلدوزی شده با گل های درشت و پروانه نمای پشت مانتو سفید گلدوزی شده